Diagnostic Immunohistochemistry - Eye Tumor

 

Diagnostic Immunohistochemistry

 

 

 

Tumor by Organ

 

Eye

  • Ciliary body adenocarcinoma